Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Žepču

mail print fav manja slovaveca slova

Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Općinskog suda u Žepču uređeno je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Žepču br. Su 310/04 od 7.10.2004. godine kojeg je donijela Predsjednica suda uz prethodno pribavljeno mišljenje Visokog sudskog i tužilčkog vijeća Bosne i Hercegovine i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.
 
A. Pravilnikom je određeno da se u sklopu suda nalaze slijedeće organizacione jedinice:

1. Sudsko odjeljenje;
2. Odjeljenje Sudske uprave kojeg čine:
    a. odsjek za opće i računovodstvene poslove 
    b. odsjek pisarnice
3. Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove

B. Prema Odluci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Općinski sud u Žepču ima 4 suca uključujući u taj broj i Predsjednicu suda. Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeno je da sud ima 14 administrativnih djelatnika koji obavljaju administrativno tehničke i pomoćno tehničke poslove u sudu i jednog stručnog suradnika.

U skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Žepču:

Predsjednik suda

Predsjednik suda organizuje rad u sudu i osigurava da se poslovi obavljaju uredno, na vrijeme i sukladno Ustavu i zakonu.
U granicama zakonskih ovlaštenja predsjednik suda izdaje upustva i naredbe Odjeljenju sudske uprave i Odjeljenju za zemljišno-knjižne poslove, vrši nadzor i kontrolu rada svih službenika suda i preduzima mjere u cilju otklanjanja zapaženih propusta i nepravilnosti u njihovom radu.

Sudsko odjeljenje

Sudsko odjeljenje obavlja poslove suđenja u kazneno.pravnoj i građansko pravnoj parničnim,vanparničnim,ostavinskim, izvršnim predmetima/ oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđene zakonom.

Odsjek za opće i računovodstvene poslove

 Odsjek za opće i računovodstvene poslove obavlja poslove kojima se osiguravaju uvjeti za pravilan rad i poslovanje suda, staranje da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme , stručne poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti radnika suda, pripreme nacrta dokumenta, postupanje po dnevnim naredbama sudaca , održavanje spisa i unošenje informacija u elektronski  sistem registriranja predmeta, vođenje statistike, mjere sigurnosti, priprema korespodencije, pretipkavanje materijala, vršenje poslova koji se odnose na proračunsko i van-proračunsko finansijsko materijalno poslovanje suda kao i drugi poslovi koji po prirodi pripadaju u djelokrug ovog odsjeka.

Odsjek pisarnice

Odsjek pisarnice obavlja poslove koji se odnose na vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga, prijem i odašiljanje pošte, izdavanje odgovarajućih uvjerenja, održavanje sudskog depozita, vođenje propisanih statistika i evidencija, sastavljanje izvještaja sa podacima za pračenje rada suda kao i drugi.

Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove

Odjeljenje za zemljišno-knjižne knjige odnosno knjige položenih ugovora, provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa nekretninama, donosi rješenja i izdaje uvjerenja o zemljišno-knjižnom stanju i obavlja  druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog odjeljenja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh