Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Žepču

mail print fav manja slovaveca slova

Dragica Dragičević

10.02.2020.


Ime I prezime

Dragica Dragičević

Obrazovanje I kvalifikacije

1984. godine završila studij Pravnog fakulteta u Sarajevu, Notarski ispit položila 2006. godine.

Radno iskustvo

Prvo zaposlenje 1985. godine dobila na poslovima I radnim zadacima Upravnog I Radnog Inspektora. 1991. godine, imenovana za suca za prekršaje. 1993. godine imenovana za suca vojnog suda u Trvaniku “Vojni sud Travnik, vjeće u Žepču”. U Osnovni sud u Žepču imenovana za sudiju od 1994. do 1997. godine. Od 1997 do 2004. godine imenovana za sudiju u Općinski sud u Žepču. Od 2004 do danas obnaša dužnost predsjednice u Općinskom sudu u Žepču.

Pravosudni ispit

Pravosudni ispit položila 1995. godine

Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Mirela Malićbegović

10.02.2020.


Ime I prezime

Mirela Malićbegović

Datum I mjesto rođenja

30.06.1978 Zavidovići

Obrazovanje I kvalifikacije

Osnovnu školu “29 Novembar” završila u Zavidovićima, Završila Opću gimnaziju “Rizah Odžekić” u Zavidovićima. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala 08.07.2002. godine.

Radno iskustvo

Od 25.07.2002. do 25.07.2004. godine obavljala pripravnićki-volonterski staž u Općinskom sudu u Zavidovićima. Od 04.04.2005. g. do 30.11.2006. godine bila zaposlena u “JasminM” d.o.o. Žepče kao dipl. pravnik.Od 2006 do 2008 u Općinskom sudu u Zavidovićima zasnovala radni odnos kao stručna saradnica na osnovu odluke o imenovanju VSTV BiH od 27.11.2006. g. Odlukom o imenovanju VSTV od 20.03.2008. godine preuzela dužnost sudije sa danom 15.04.2008. g. gdje I danas radi. Referat koji trenutno obavlja je parnični referat.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Senad Sinanović

10.02.2020.


Ime I prezime

Senad Sinanović

Mjesto I godina rođenja

Rođen 1964. godine u Sinanovićima-Zavidovoći

Obrazovanje I kvalifikacije

Srednju upravnu školu završio u Zavidovićima 1983. godine a Pravni fakultet u Sarajevu u februaru 1989. godine.

Pravosudni ispit

23.09.1998. godine

Radno iskustvo

Volontirao u Osnovnom sudu u Zavidovićima. U periodu od januara 1992 – 26.08.1996. godine radio u IP Krivaja I Općinskoj upravi za katastar i imovinsko pravne poslove Općine Zavidovići.Od 27.08.1996 do 30.06.1999. godine bio predsjednik (I sudija) Općinskog suda za prekršaje u Zavidovićima. Od 01.07.1999. godine do 21.09.2004. godine bio sudija Općinskog suda u Zavidovićima. Od 01.12.2004. godine do 19.05.2008. godine bio inspektor u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Ze-do kantona. Od 20.05.2008. godine do 30.06.2010. godine bio sekretar Općinskog suda u Zavidovićima. Od 01.07.2010. godine sudija Općinskog suda u Žepču.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zlatan Bosnić

10.02.2020.


Ime I prezime

Zlatan Bosnić

Datum rođenja

27.06.1969

Obrazovanje I kvalifikacije

Osnovnu i srednju školu završio u Maglaju, Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998. godine

Radno iskustvo

Pripravnički staž obavio u Općinskom sudu u Maglaju u razdoblju od 1998-2000, a nakon toga bio zaposlen u općini Maglaj, u Službu za imovinsko-pravne poslove. U periodu 2003. -2013. g.  u Javnom Registru, Vlade Brčko distrikta BiH, obavlja poziciju predsjednika Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na zemljištu, na koju poziciju ga je imenovala Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

Pravosudni ispit

Pravosudni ispit položio u Januaru 2003.g.

Imenovanje

Odlukom o imenovanju VSTV-a od 12.12.2012. godine preuzeo dužnost sudije sa danom  01.02.2013. g. gdje i danas radi.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sudije suda

1. Emina Husaković, sudija Općinskog suda u Žepču

2. Mirela Malićbegović, sudija Općinskog suda u Žepču

3. Senad Sinanović, sudija Općinskog suda u Žepču

4. Zlatan Bosnić, sudija Općinskog suda u ŽepčuSvakog od gore navedenih sudija možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate :

ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh